Vision

เราคือศูนย์รวมองค์ความรู้ และเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจ International Street Food , International Restaurant & International Franchise ที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน.
เราจะสร้างธุรกิจ International franchisor แบบยั่งยั่น. ขยายอย่างเป็นระบบ. มีการบริการ การจัดการแบบ World class เพื่อขยายระหว่างกันในอาเซียน

Mission

1) เราเป็นเจ้าของทฤษฏีที่ปฏิบัติได้ผลจริง ในเรื่อง International restaurant management, International Street food management และ International Franchise management. ที่สร้างความยั่งยืนและขยายไปทั่วอาเซียน

2) เราจะสร้างผู้ประกอบการทั่วอาเซียนให้รอบรู้และเข้าใจ.เพื่อพัฒนาระบบและการบริหารสู่ระดับสากลนิยม เพื่อความยั่งยืน และขยายไปทั่วอาเซียน

3) เราจะทำ Business matching ระหว่างแฟรนไชส์ซอว์และมาสเตอร์แฟรนไชส์ซี่. ให้บริหารงานร่วมกันภายใต้แผนกลยุทธ์ธุรกิจ

4) เราจะสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐบาล เอกชน ชมรม และสถาบันที่เกี่ยวข้อง. ที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5) เราจะพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอน ด้วยระบบไอที. และมีการรับรองจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยจากนานาประเทศ