Thailand Franchise Standard 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564” พร้อมเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) โดยธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้นำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจมาประเมิน

รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ จุดอ่อน จุดแข็ง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. จดทะเบียนนิติบุคคล
 3. มีร้านต้นแบบ และมีแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 1 สาขา
 4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยื่นฯ)
 5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ขั้นตอนกิจกรรม

 1. อบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ (6 ครั้ง)
 2. ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบธุรกิจ (1 ครั้ง)
 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ (1 ครั้ง)
 4. ศึกษาดูงาน (2 ครั้ง)
 5. กิจกรรมแสดงศักยภาพ (Business Showcase) (1 ครั้ง)

สิทธิประโยชน์เมื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ

 1. องค์ความรู้การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ
 2. เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Networking)
 3. ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบชื่อดัง
 4. ใบประกาศเกียร์ติคุณ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Franchise Standard
 5. ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าระดับประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 6. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเว็บไซต์ http://franchise.dbd.go.th

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด)

กรอกใบสมัคร Online
กรอกใบสมัคร Online

หรือ Download : www.franchisedbd.com/doc/Registration-Franchise-Standard-2021.pdf

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จำกัด
โทรศัพท์ 0 2966 5459, 0 2966 6256
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ประสานงาน : คุณคัมภีร์ ศรีนรา (08 1172 0110)
คุณอัจฉราวรรณ สุทธภักติ (08 9785 6614)